درباره ما

درباره ما

ما از چهارصفه ای های صفوی آمده ایم، از حیاط مرکزی های قاجار از بیرونی اندرونی هایی که فرصت می داد در اوقات کار و زندگی افراد خانواده در کنار هم باشند. ما ازپنج دری های هزار ساله تا ایوان های ستون افراشته بعد از مشروطه گذر کرده ایم. ما پای درس معماری نشسته ایم؛ از دیروز تا امروز و شاگردان عصر پسامدرنیسم که به دوران پیشا مدرنیته دست داده است. هر چند امروزه تماشای خانه هایی که همچون علف های هرز در شوره زار شهر فراموش شده قدم علم کرده اند، امیدی به آینده در بیننده روشن نمی سازد و هر چند بالکن های خانه های امروز بیشتر به پستوهای خانه های دیروز می مانند. هر چند سازندگان امروز از توأمانی زیبایی و کاربرد در آنچه به اسم خانه می سازند بی خبرند، اما در گوشه هر خانه ای و در دل هر پسکوچه ای شعله هایی از بازگشت به ذوق ایرانی و مینیمالیستی معماری مدرن همچون جوانه های زیربرف که نوید بهار می دهند سربراورده است. 
ما معتقدیم کمترین حق ما به عنوان پیشتازان ساخته های زیبا در همه تاریخ، زیستن در خانه هایی است که اثر از زیبایی و روح افزایی و کاربرد متناسب بازندگی امروز را یکجا در خود جای داده باشد و برای رسیدن به این هدف نیازی به حیاط و حوض و نه عمارت امیرتومان و نه برج بهمان نداریم. ما مدعی هستیم که می توانیم همین آپارتمان هایی را که امروز محل کار و زندگی ماست به خانه های دلچسب فضاهای کار مصفی و محل خوشگذرانی و دور هم جمع شدن رفقا و خانواده تبدیل کنیم و این حاصل همان شاگردی هزار ساله معماریست که گفتیم.
 

Contact Us